ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာသည်

Kwikstage ထောင့်ဖြတ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်