ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာသည်

ဂျပန်ထောင့်ဖြတ်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်