ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာသည်

နှစ်ပေါက်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းအပေါက်ထောင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်