ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးထွားလာသည်

ချိတ်နှင့်အတူလူမီနီယမ်ဘုတ်အဖွဲ့